Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №40 (357) от 03 ноября 2016 г.

«НОБЕЛЬ СЫЙЛЫҒЫНЫҢ» БАСЫ ҚАТАТЫН БОЛДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г.         Назар­ба­ев толық ядро­лық отын цик­лі үдерісін­де халы­қа­ра­лық ынты­мақ­та­сты­қтың дең­гей­ін арт­ты­ру­ды тап­сыр­ды.   Кеше пар­ла­мент мәжілісі Қаза­қстан үкі­меті мен Атом энер­ги­я­сы жөнін­де­гі халы­қа­ра­лық агент­тік (МАГАТЭ) ара­сын­дағы Қаза­қстан­да «Әлсіз бай­ы­ты­лған уран бан­кін құру тура­лы келісім­ді рати­фи­ка­ци­я­лау» тура­лы …

далее

Ұрпағымыз бен ұлтымыздың тағдырын ОЙЫНШЫҚ ЕТКІЗЕ АЛМАЙМЫЗ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г. «Алтын сырға» «Үш тұғыр­лы тіл» бағ­дар­ла­ма­сын талқы­лаған қоғам­дық тың­да­уға қаты­су­шы­лар­дың қоға­мға, ҚР пре­зи­ден­тіне, үкі­меті мен пар­ла­мен­тіне ҮНДЕУІ Мек­теп­тер­де­гі білім беруді жетіл­ді­ру, өзгерістер жасау – зама­на тала­бы. Бұл қажет­тілік­ті іске асы­руға кіріс­кен Білім және ғылым мини­стр­лі­гінің бағ­дар­ла­ма­сын­да алаң­да­у­шы­лық пен нара­зы­лық …

далее

Бекжан ТҰРЫС: Театрға көзі көретін, құлағы еститін ШЕНЕУНІКТЕР ҒАНА КЕЛЕДІ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г.   Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет     Театр әле­мін­де өзін­дік орны бар талант­ты, әрі бел­гілі актер Бек­жан ТҰРЫС жуы­қта «Намыс» ордені­мен мара­пат­талған бола­тын. Бұдан да басқа бір­не­ше сый-атаққа ие болған актер өткен жылы 50 жасқа толуы­на орай «Ұлым, саған айта­мын» атты …

далее

«АЛМАТЫЛЫҚ АТҚЫШ» ӨЛІМ ЖАЗАСЫНА КЕСІЛДІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г. Апта апты­ғы Темірқа­зық   Алма­ты қала­сы­ның қыл­мыстық істер бой­ын­ша маман­ды­ры­лған соты 10 адам­ның өмірін қиған тер­рор­шы Рус­лан Кулек­ба­евқа өлім жаза­сын кесті. Кулек­ба­ев өзіне қаты­сты сот үкі­мін орны­нан тұр­май тың­да­ды. Кеше Алма­ты қала­сы­ның тер­геу оқша­улы­ғын­да судья Ерлан Бола­то­втың төраға­лы­ғы­мен халық …

далее

БЕЛСЕНДІЛЕР «НҰР ОТАНҒА» КЕЛІП, НАЗАРБАЕВҚА ТАҒЫ ДА ХАТ ЖОЛДАДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г. Апта апты­ғы Темірқа­зық   Қазан­ның 31-і күні бір топ аза­мат­тық бел­сен­ді «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­ның Алма­ты қала­сын­дағы бөлім­ше­сіне бар­ды. Өздерін «Әділ­дік үшін» қоғам­дық ұйы­мы­ның мүше­сі­міз дей­тін бел­сен­ділер кел­мей тұрып, құқық қорғау орган­да­ры­ның аза­мат­тық киім­де­гі бір­не­ше қыз­мет­кері «Нұр Отан» ғима­ра­ты­ның алды­на …

далее

НЕ СӨЗ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г. Апта апты­ғы Темірқа­зық Сөй­ле­ген­де сужұқ­пас жыл­пың жорға Нұре­кең соңғы кез­дері сөз­ден сүрі­ней­ін деген сияқты. Бұл әлде қар­тай­ып, шау тар­тқан шал­ды­қтың бел­гісі, әлде «мен білем» деген дағ­да­рыс дағ­ды­ға айна­лып кет­кен, қаза­қтың қара­пай­ым ата­уын­ды­ғы «мыл­жы­ң­ды­қтың» кері бол­са керек. Қараңыз – тая­у­да …

далее

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ: Желтоқсан «жыры» БІТКЕН ЖОҚ – күрес жалғаса береді

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г.   ДАТ!       • Жар­ты әлем­ді дүр сіл­кін­дір­ген Жел­тоқ­сан көтерілісінің 30 жыл­ды­ғын атап өту­ге бір жарым ғана ай қал­ды. Бұл айту­лы дата­ны мем­ле­кет­тік дең­гей­де өткізу­ге қаза­қстан­дық билік тара­пы­нан не істеліп жатыр? Бір­ден айтай­ық – шөп­тің басын сын­ды­рған …

далее

Қазаққа ұлттық МІНЕЗ КЕРЕК

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г.   Пай­ым пат­ша­лы­ғы       І. Мем­ле­кет және ұлт Ресми идео­ло­гия Қаза­қстан «көпұлт­ты мем­ле­кет» деген ұста­ным­нан айны­май келе жатқа­ны мәлім. Иә, ол рас − Қаза­қстан­да көп ұлт өкіл­дері тұра­ды және елі­мізді Ота­ны санай­ды. Сол себеп­ті елі­міз­де Қаза­қстан халы­қта­ры …

далее

РЕВОЛЮЦИЯ в казахстанском футболе ОТМЕНЯЕТСЯ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г.   Не толь­ко о спор­те       Фут­боль­ный сезон в Казах­стане еще не закон­чил­ся, но глав­ное собы­тие года уже свер­ши­лось. Как и пред­по­ла­гал «DAT» в про­шлом номе­ре в мате­ри­а­ле под заго­лов­ком «Казах­стан­ским фут­бо­лом по-преж­не­му рулит Джак­сы­бе­ков», пре­зи­дент ФФК Ерлан Кожа­га­па­нов подал в отстав­ку.   …

далее

КТО ПОПАДЕТ в казахстанский список МАГНИТСКОГО?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №40 (357) от 03 нояб­ря 2016 г.   «Дело Мата­е­вых»     Совер­шен­но есте­ствен­ный вопрос казах­стан­ской и меж­ду­на­род­ной обще­ствен­но­сти каса­тель­но аре­ста и осуж­де­ния отца и сына – Сейт­ка­зы и Асе­та Мата­е­вых. Пер­вый – пред­се­да­тель Сою­за жур­на­ли­стов Рес­пуб­ли­ки Казах­стан и пре­зи­дент Наци­о­наль­но­го пресс-клу­ба, вто­рой – в октяб­ре 2015 года назна­чен­ный Гене­раль­ным дирек­то­ром Меж­ду­на­род­но­го …

далее