Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №12 (376) от 30 марта 2017 г.)

Жанболат жазықсыз ЖАПА ШЕКПЕСІН!

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   Ашық хат     Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Пре­зи­ден­ті Н.Ә.Назарбаевқа Пре­зи­дент мыр­за! Қаза­қстан­дағы бар­ша жетістік­тер мен жақ­сы­лы­қтар­ды Сіздің есі­міңіз­бен бай­ла­ны­сты­ра айту әдет­ке айна­лып бара­ды. Сон­дай-ақ елі­міз­де­гі келеңсіздік­тер­ді де ел-жұрт Сіз­ге телиді. Мем­ле­кет бас­шы­сы болған соң, жау­ап­кер­шілік­тің бат­пан жүгін мой­ны­ңы­з­бен көте­ресіз. …

далее

ДИМАШТЫҢ ФЕНОМЕНІ періштенің өзі ән айтқанмен бірдей

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   Қаси­ет­тің сыры неде?     Екі мил­ли­ард­тан астам көре­рмені бар атақты ази­я­лық «I am a Singer – 2017» бай­қа­уы­ның тала­бы – қытай­лық және халы­қа­ра­лық атақты ән бай­қа­у­ла­ры­ның жеңім­паз­да­ры ғана бақ сынай ала­тын жұл­ды­здар бәсе­кесі. Осы әйгілі бай­қа­уда бүкіл Қытай …

далее

Әкежан ҚАЖЫГЕЛДИН: Қазір халыққа басқа президент ІЗДЕЙТІН УАҚЫТ КЕЛДІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   ДАТ!     – Жуы­қта «Новая газе­та-Казах­стан» басы­лы­мы­на бер­ген сұх­ба­ты­ңы­зда елі­міз­де жүр­гізіл­ген кон­сти­ту­ци­я­лық рефор­ма­лар жөнін­де самарқау айтып өттіңіз. Алай­да көп­те­ген отан­дық БАҚ-тар осы өзгерістер­ді – пре­зи­дент­тің өкілет­тілік­терін пар­ла­мент­ке беріп, жаңа пішін­де­гі рес­пуб­ли­ка­ның қалып­та­суы мен «билік тран­зи­тінің» басталға­ны­мен бай­ла­ны­стыр­ды. …

далее

Қазақ тілі ҚАЖЕТСІЗ болып қалды

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   Апта апты­ғы         Жуыр­да Ұлт­тық тест орта­лы­ғы­ның дирек­то­ры Рама­зан Әлі­мқұ­лов Ұлт­тық біры­ңғай тестіле­уден «Қазақ тілі» пәнінің алы­нып тасталға­нын ресми түр­де мәлім етті. Бұл жаңа­лы­қты қазақ тіл­ді сайт­тар бірі­нен соң бірі іліп әкетіп, жары­са жаз­ды.   …

далее

ФРАНЦИЯДАН КЕЛГЕН ҚЫЗ банкте қазақша қызметті талап етті

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   Апта апты­ғы       Пари­жден кел­ген Гүл­шах Есдевлет Қараған­ды банк­терінің бірін­де қыз­мет­кер­ден орыс­ша емес, қаза­қ­ша сөй­ле­уді өтін­ді. Оны көр­ген банк қыз­мет­кер­лері абды­рап қал­ды.   Басы­нан өткен хика­я­сы­мен Facebook-те Ерлан Әшім бөлісті, деп хабар­лай­ды Stan.kz. «Бүгін қобал­жы­та­тын жағ­дай­ға …

далее

БАЗАРДА ТОНАЛСАҢ, базарком жауап береді

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   Апта апты­ғы       Базар­лар­дағы қал­та ұрлы­ғы үшін жау­ап­кер­шілік­ті сол базар иелері мен күзет агент­тік­тері мой­ны­на алуы керек, деп есеп­тей­ді ҚР бас про­ку­ро­ры Жақып Аса­нов.   «Ведом­ство­лық күзет меке­ме­лері базар­ларға бел­гілі уақы­тқа пай­да табу үшін ұры­лар­ды жібе­реді …

далее

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ қажеттілік тудырудың ЖАЛҒЫЗ ЖОЛЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   «Басқа пәле – тіл­ден…»     Қазақ тілі тура­лы айтқан-жазған­да­ры­мыз көле­мі жағы­нан «Гин­несс рекорд­тар кіта­бы­нан» орын ала­тын дең­гей­ге жет­кен сияқты. Әлі де айта­мыз…   Деген­мен, осы әңгі­ме­лер­дің ішін­де зар­лау, жоқтау, өкініш пен ыңыр­су жағы басым да, мәсе­лені нақты …

далее

«МАЙҚАПШАҒАЙША ТОНАУ» БҰРЫН ДА БОЛҒАН ЕКЕН

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г.   Оба­лы кім­ге?       Газеті­міздің өткен санын­да Қытай­дағы мал-мүл­кін сатып, бала-шаға­сын ертіп, Ата­ме­кен­ге оралған жесір әйел­дің Май­қап­шағай шека­ра-кеден бекетін­де декла­ра­ция тол­тыр­ма­дың деген айып­пен ақша­сы тәр­кі­леніп, дала­да қалға­ны жөнін­де жазған бола­тын­быз («Май­қап­шағай­дағы тонау қазақ көшіне кері әсер етуі …

далее

Грустные размышления ПОСЛЕ РАЗГРОМА

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г. Фут­бол Пер­вые два мат­ча сбор­ной Казах­ста­на под руко­вод­ством ее ново­го глав­но­го тре­не­ра Алек­сандра Боро­дю­ка по замыс­лу ФФК долж­ны были прой­ти без пред­ста­ви­те­лей казах­стан­ских СМИ. Впер­вые за мно­гие годы в поезд­ку феде­ра­ци­ей не был при­гла­шен ни один жур­на­лист, даже из чис­ла …

далее

ЛЮДИ НА ВОЛЕ должны бороться ЗА СВОБОДУ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №12 (376) от 30 мар­та 2017 г. Запис­ки из застен­ков Сего­дня, 22 мар­та – Наурыз. Вся стра­на отме­ча­ет этот свет­лый празд­ник. Вче­ра и нас здесь уго­сти­ли Наурыз-көже и баур­са­ка­ми на ужин. Вспом­нил, что мама гото­вит вкус­ный Наурыз-көже, как мне хоте­лось бы ока­зать­ся дома, в кру­гу семьи, род­ствен­ни­ков и дру­зей. Хочу …

далее